<HitEffect Name="BALCERONA_EX2_CLAW" Offset="0x4c7b0L">
	<HitEffectData Name="STAND_HIT" Offset="0x4c800L" Size="0x5c" Damage="0x1e" Effect="BLOW" Script="BLOW_VH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x24" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0xa" ForceX="1.0" ForceY="1.0">
		<OffsetCommand Offset="0x4c830L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c840L" _Unk0="0xd"/>
		</OffsetCommand>
		<OffsetCommand Offset="0x4c838L" _Unk0="0x2" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c844L" _Unk0="0x2b"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4c848L" _Unk0="0xe" _Unk1="0x0" _Unk2="0x1" _Unk3="0x10"/>
		<HitEffectParam Offset="0x4c850L" _Unk0="0x1f" _Unk1="0x2" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="CROUCH_HIT" Offset="0x4c85cL" Size="0x5c" Damage="0x1e" Effect="BLOW" Script="BLOW_VH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x24" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0xa" ForceX="1.0" ForceY="1.0">
		<OffsetCommand Offset="0x4c88cL" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c89cL" _Unk0="0xd"/>
		</OffsetCommand>
		<OffsetCommand Offset="0x4c894L" _Unk0="0x2" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c8a0L" _Unk0="0x2b"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4c8a4L" _Unk0="0xe" _Unk1="0x0" _Unk2="0x1" _Unk3="0x10"/>
		<HitEffectParam Offset="0x4c8acL" _Unk0="0x1f" _Unk1="0x2" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="PREJUMP_HIT" Offset="0x4c8b8L" Size="0x5c" Damage="0x1e" Effect="BLOW" Script="BLOW_VH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x24" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0xa" ForceX="1.0" ForceY="1.0">
		<OffsetCommand Offset="0x4c8e8L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c8f8L" _Unk0="0xd"/>
		</OffsetCommand>
		<OffsetCommand Offset="0x4c8f0L" _Unk0="0x2" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c8fcL" _Unk0="0x2b"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4c900L" _Unk0="0xe" _Unk1="0x0" _Unk2="0x1" _Unk3="0x10"/>
		<HitEffectParam Offset="0x4c908L" _Unk0="0x1f" _Unk1="0x2" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="AIR_HIT" Offset="0x4c914L" Size="0x5c" Damage="0x1e" Effect="BLOW" Script="BLOW_VH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x24" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0xa" ForceX="1.0" ForceY="1.0">
		<OffsetCommand Offset="0x4c944L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c954L" _Unk0="0xd"/>
		</OffsetCommand>
		<OffsetCommand Offset="0x4c94cL" _Unk0="0x2" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c958L" _Unk0="0x2b"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4c95cL" _Unk0="0xe" _Unk1="0x0" _Unk2="0x1" _Unk3="0x10"/>
		<HitEffectParam Offset="0x4c964L" _Unk0="0x1f" _Unk1="0x2" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="POSTBOUND_HIT" Offset="0x4c970L" Size="0x5c" Damage="0x1e" Effect="BLOW" Script="BLOW_VH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x24" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0xa" ForceX="1.0" ForceY="1.0">
		<OffsetCommand Offset="0x4c9a0L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c9b0L" _Unk0="0xd"/>
		</OffsetCommand>
		<OffsetCommand Offset="0x4c9a8L" _Unk0="0x2" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c9b4L" _Unk0="0x2b"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4c9b8L" _Unk0="0xe" _Unk1="0x0" _Unk2="0x1" _Unk3="0x10"/>
		<HitEffectParam Offset="0x4c9c0L" _Unk0="0x1f" _Unk1="0x2" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="STAND_GUARD" Offset="0x4c9ccL" Size="0x44" Damage="0x7" Effect="BLOCK" Script="GUARD_MH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x14" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0x5" ForceX="0.800000011921" ForceY="0.0500000007451">
		<OffsetCommand Offset="0x4c9fcL" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4ca04L" _Unk0="0x7"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4ca08L" _Unk0="0x2e" _Unk1="0x0" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="CROUCH_GUARD" Offset="0x4ca10L" Size="0x44" Damage="0x7" Effect="BLOCK" Script="GUARD_MH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x14" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0x5" ForceX="0.800000011921" ForceY="0.0500000007451">
		<OffsetCommand Offset="0x4ca40L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4ca48L" _Unk0="0x7"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4ca4cL" _Unk0="0x2e" _Unk1="0x0" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="PREJUMP_GUARD" Offset="0x4ca54L" Size="0x44" Damage="0x7" Effect="BLOCK" Script="GUARD_MH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x14" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0x5" ForceX="0.800000011921" ForceY="0.0500000007451">
		<OffsetCommand Offset="0x4ca84L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4ca8cL" _Unk0="0x7"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4ca90L" _Unk0="0x2e" _Unk1="0x0" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="AIR_GUARD" Offset="0x4ca98L" Size="0x44" Damage="0x7" Effect="BLOCK" Script="GUARD_MH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x14" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0x5" ForceX="0.800000011921" ForceY="0.0500000007451">
		<OffsetCommand Offset="0x4cac8L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4cad0L" _Unk0="0x7"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4cad4L" _Unk0="0x2e" _Unk1="0x0" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="POSTBOUND_GUARD" Offset="0x4cadcL" Size="0x44" Damage="0x7" Effect="BLOCK" Script="GUARD_MH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x14" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0x5" ForceX="0.800000011921" ForceY="0.0500000007451">
		<OffsetCommand Offset="0x4cb0cL" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4cb14L" _Unk0="0x7"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4cb18L" _Unk0="0x2e" _Unk1="0x0" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="STAND_COUNTERHIT" Offset="0x4cb20L" Size="0x5c" Damage="0x25" Effect="BLOW" Script="BLOW_VH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x26" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0xa" ForceX="1.0" ForceY="1.0">
		<OffsetCommand Offset="0x4cb50L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4cb60L" _Unk0="0xd"/>
		</OffsetCommand>
		<OffsetCommand Offset="0x4cb58L" _Unk0="0x2" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4cb64L" _Unk0="0x2b"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4cb68L" _Unk0="0xe" _Unk1="0x0" _Unk2="0x1" _Unk3="0x10"/>
		<HitEffectParam Offset="0x4cb70L" _Unk0="0x1f" _Unk1="0x2" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="CROUCH_COUNTERHIT" Offset="0x4cb7cL" Size="0x5c" Damage="0x25" Effect="BLOW" Script="BLOW_VH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x26" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0xa" ForceX="1.0" ForceY="1.0">
		<OffsetCommand Offset="0x4cbacL" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4cbbcL" _Unk0="0xd"/>
		</OffsetCommand>
		<OffsetCommand Offset="0x4cbb4L" _Unk0="0x2" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4cbc0L" _Unk0="0x2b"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4cbc4L" _Unk0="0xe" _Unk1="0x0" _Unk2="0x1" _Unk3="0x10"/>
		<HitEffectParam Offset="0x4cbccL" _Unk0="0x1f" _Unk1="0x2" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="PREJUMP_COUNTERHIT" Offset="0x4cbd8L" Size="0x5c" Damage="0x25" Effect="BLOW" Script="BLOW_VH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x26" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0xa" ForceX="1.0" ForceY="1.0">
		<OffsetCommand Offset="0x4cc08L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4cc18L" _Unk0="0xd"/>
		</OffsetCommand>
		<OffsetCommand Offset="0x4cc10L" _Unk0="0x2" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4cc1cL" _Unk0="0x2b"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4cc20L" _Unk0="0xe" _Unk1="0x0" _Unk2="0x1" _Unk3="0x10"/>
		<HitEffectParam Offset="0x4cc28L" _Unk0="0x1f" _Unk1="0x2" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="AIR_COUNTERHIT" Offset="0x4cc34L" Size="0x5c" Damage="0x25" Effect="BLOW" Script="BLOW_VH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x26" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0xa" ForceX="1.0" ForceY="1.0">
		<OffsetCommand Offset="0x4cc64L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4cc74L" _Unk0="0xd"/>
		</OffsetCommand>
		<OffsetCommand Offset="0x4cc6cL" _Unk0="0x2" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4cc78L" _Unk0="0x2b"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4cc7cL" _Unk0="0xe" _Unk1="0x0" _Unk2="0x1" _Unk3="0x10"/>
		<HitEffectParam Offset="0x4cc84L" _Unk0="0x1f" _Unk1="0x2" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="POSTBOUND_COUNTERHIT" Offset="0x4cc90L" Size="0x5c" Damage="0x25" Effect="BLOW" Script="BLOW_VH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x26" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0xa" ForceX="1.0" ForceY="1.0">
		<OffsetCommand Offset="0x4ccc0L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4ccd0L" _Unk0="0xd"/>
		</OffsetCommand>
		<OffsetCommand Offset="0x4ccc8L" _Unk0="0x2" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4ccd4L" _Unk0="0x2b"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4ccd8L" _Unk0="0xe" _Unk1="0x0" _Unk2="0x1" _Unk3="0x10"/>
		<HitEffectParam Offset="0x4cce0L" _Unk0="0x1f" _Unk1="0x2" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectUnk Offset="0x4ccecL" _Unk0="0x0" _Unk1="0x0" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0" _Unk4="0x0" _Unk5="0x0" _Unk6="0x0" _Unk7="0x0" _Unk8="0x0" _Unk9="0x0" _Unk10="0x0" _Unk11="0x0" _Unk12="0x0" _Unk13="0x0" _Unk14="0x0" _Unk15="0x0" _Unk16="0x0" _Unk17="0x0" _Unk18="0x0" _Unk19="0x0" _Unk20="0x0" _Unk21="0x0" _Unk22="0x0" _Unk23="0x0" _Unk24="0x0" _Unk25="0x0" _Unk26="0x0" _Unk27="0x0" _Unk28="0x0" _Unk29="0x0" _Unk30="0x0" _Unk31="0x0" _Unk32="0x0" _Unk33="0x0" _Unk34="0x0" _Unk35="0x0" _Unk36="0x0" _Unk37="0x0" _Unk38="0x0" _Unk39="0x0"/>
	<HitEffectUnk Offset="0x4cd1cL" _Unk0="0x0" _Unk1="0x0" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0" _Unk4="0x0" _Unk5="0x0" _Unk6="0x0" _Unk7="0x0" _Unk8="0x0" _Unk9="0x0" _Unk10="0x0" _Unk11="0x0" _Unk12="0x0" _Unk13="0x0" _Unk14="0x0" _Unk15="0x0" _Unk16="0x0" _Unk17="0x0" _Unk18="0x0" _Unk19="0x0" _Unk20="0x0" _Unk21="0x0" _Unk22="0x0" _Unk23="0x0" _Unk24="0x0" _Unk25="0x0" _Unk26="0x0" _Unk27="0x0" _Unk28="0x0" _Unk29="0x0" _Unk30="0x0" _Unk31="0x0" _Unk32="0x0" _Unk33="0x0" _Unk34="0x0" _Unk35="0x0" _Unk36="0x0" _Unk37="0x0" _Unk38="0x0" _Unk39="0x0"/>
	<HitEffectUnk Offset="0x4cd4cL" _Unk0="0x0" _Unk1="0x0" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0" _Unk4="0x0" _Unk5="0x0" _Unk6="0x0" _Unk7="0x0" _Unk8="0x0" _Unk9="0x0" _Unk10="0x0" _Unk11="0x0" _Unk12="0x0" _Unk13="0x0" _Unk14="0x0" _Unk15="0x0" _Unk16="0x0" _Unk17="0x0" _Unk18="0x0" _Unk19="0x0" _Unk20="0x0" _Unk21="0x0" _Unk22="0x0" _Unk23="0x0" _Unk24="0x0" _Unk25="0x0" _Unk26="0x0" _Unk27="0x0" _Unk28="0x0" _Unk29="0x0" _Unk30="0x0" _Unk31="0x0" _Unk32="0x0" _Unk33="0x0" _Unk34="0x0" _Unk35="0x0" _Unk36="0x0" _Unk37="0x0" _Unk38="0x0" _Unk39="0x0"/>
	<HitEffectUnk Offset="0x4cd7cL" _Unk0="0x0" _Unk1="0x0" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0" _Unk4="0x0" _Unk5="0x0" _Unk6="0x0" _Unk7="0x0" _Unk8="0x0" _Unk9="0x0" _Unk10="0x0" _Unk11="0x0" _Unk12="0x0" _Unk13="0x0" _Unk14="0x0" _Unk15="0x0" _Unk16="0x0" _Unk17="0x0" _Unk18="0x0" _Unk19="0x0" _Unk20="0x0" _Unk21="0x0" _Unk22="0x0" _Unk23="0x0" _Unk24="0x0" _Unk25="0x0" _Unk26="0x0" _Unk27="0x0" _Unk28="0x0" _Unk29="0x0" _Unk30="0x0" _Unk31="0x0" _Unk32="0x0" _Unk33="0x0" _Unk34="0x0" _Unk35="0x0" _Unk36="0x0" _Unk37="0x0" _Unk38="0x0" _Unk39="0x0"/>
	<HitEffectUnk Offset="0x4cdacL" _Unk0="0x0" _Unk1="0x0" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0" _Unk4="0x0" _Unk5="0x0" _Unk6="0x0" _Unk7="0x0" _Unk8="0x0" _Unk9="0x0" _Unk10="0x0" _Unk11="0x0" _Unk12="0x0" _Unk13="0x0" _Unk14="0x0" _Unk15="0x0" _Unk16="0x0" _Unk17="0x0" _Unk18="0x0" _Unk19="0x0" _Unk20="0x0" _Unk21="0x0" _Unk22="0x0" _Unk23="0x0" _Unk24="0x0" _Unk25="0x0" _Unk26="0x0" _Unk27="0x0" _Unk28="0x0" _Unk29="0x0" _Unk30="0x0" _Unk31="0x0" _Unk32="0x0" _Unk33="0x0" _Unk34="0x0" _Unk35="0x0" _Unk36="0x0" _Unk37="0x0" _Unk38="0x0" _Unk39="0x0"/>
</HitEffect>