<HitEffect Name="BALCERONA_EX1_CLAW" Offset="0x4c184L">
	<HitEffectData Name="STAND_HIT" Offset="0x4c1d4L" Size="0x5c" Damage="0x1e" Effect="BLOW" Script="BLOW_VH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x24" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0xa" ForceX="1.0" ForceY="1.0">
		<OffsetCommand Offset="0x4c204L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c214L" _Unk0="0xd"/>
		</OffsetCommand>
		<OffsetCommand Offset="0x4c20cL" _Unk0="0x2" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c218L" _Unk0="0x2b"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4c21cL" _Unk0="0xe" _Unk1="0x0" _Unk2="0x1" _Unk3="0x10"/>
		<HitEffectParam Offset="0x4c224L" _Unk0="0x1f" _Unk1="0x2" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="CROUCH_HIT" Offset="0x4c230L" Size="0x5c" Damage="0x1e" Effect="BLOW" Script="BLOW_VH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x24" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0xa" ForceX="1.0" ForceY="1.0">
		<OffsetCommand Offset="0x4c260L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c270L" _Unk0="0xd"/>
		</OffsetCommand>
		<OffsetCommand Offset="0x4c268L" _Unk0="0x2" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c274L" _Unk0="0x2b"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4c278L" _Unk0="0xe" _Unk1="0x0" _Unk2="0x1" _Unk3="0x10"/>
		<HitEffectParam Offset="0x4c280L" _Unk0="0x1f" _Unk1="0x2" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="PREJUMP_HIT" Offset="0x4c28cL" Size="0x5c" Damage="0x1e" Effect="BLOW" Script="BLOW_VH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x24" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0xa" ForceX="1.0" ForceY="1.0">
		<OffsetCommand Offset="0x4c2bcL" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c2ccL" _Unk0="0xd"/>
		</OffsetCommand>
		<OffsetCommand Offset="0x4c2c4L" _Unk0="0x2" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c2d0L" _Unk0="0x2b"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4c2d4L" _Unk0="0xe" _Unk1="0x0" _Unk2="0x1" _Unk3="0x10"/>
		<HitEffectParam Offset="0x4c2dcL" _Unk0="0x1f" _Unk1="0x2" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="AIR_HIT" Offset="0x4c2e8L" Size="0x5c" Damage="0x1e" Effect="BLOW" Script="BLOW_VH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x24" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0xa" ForceX="1.0" ForceY="1.0">
		<OffsetCommand Offset="0x4c318L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c328L" _Unk0="0xd"/>
		</OffsetCommand>
		<OffsetCommand Offset="0x4c320L" _Unk0="0x2" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c32cL" _Unk0="0x2b"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4c330L" _Unk0="0xe" _Unk1="0x0" _Unk2="0x1" _Unk3="0x10"/>
		<HitEffectParam Offset="0x4c338L" _Unk0="0x1f" _Unk1="0x2" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="POSTBOUND_HIT" Offset="0x4c344L" Size="0x5c" Damage="0x1e" Effect="BLOW" Script="BLOW_VH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x24" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0xa" ForceX="1.0" ForceY="1.0">
		<OffsetCommand Offset="0x4c374L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c384L" _Unk0="0xd"/>
		</OffsetCommand>
		<OffsetCommand Offset="0x4c37cL" _Unk0="0x2" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c388L" _Unk0="0x2b"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4c38cL" _Unk0="0xe" _Unk1="0x0" _Unk2="0x1" _Unk3="0x10"/>
		<HitEffectParam Offset="0x4c394L" _Unk0="0x1f" _Unk1="0x2" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="STAND_GUARD" Offset="0x4c3a0L" Size="0x44" Damage="0x7" Effect="BLOCK" Script="GUARD_MH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x14" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0x5" ForceX="0.800000011921" ForceY="0.0500000007451">
		<OffsetCommand Offset="0x4c3d0L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c3d8L" _Unk0="0x7"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4c3dcL" _Unk0="0x2e" _Unk1="0x0" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="CROUCH_GUARD" Offset="0x4c3e4L" Size="0x44" Damage="0x7" Effect="BLOCK" Script="GUARD_MH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x14" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0x5" ForceX="0.800000011921" ForceY="0.0500000007451">
		<OffsetCommand Offset="0x4c414L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c41cL" _Unk0="0x7"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4c420L" _Unk0="0x2e" _Unk1="0x0" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="PREJUMP_GUARD" Offset="0x4c428L" Size="0x44" Damage="0x7" Effect="BLOCK" Script="GUARD_MH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x14" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0x5" ForceX="0.800000011921" ForceY="0.0500000007451">
		<OffsetCommand Offset="0x4c458L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c460L" _Unk0="0x7"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4c464L" _Unk0="0x2e" _Unk1="0x0" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="AIR_GUARD" Offset="0x4c46cL" Size="0x44" Damage="0x7" Effect="BLOCK" Script="GUARD_MH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x14" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0x5" ForceX="0.800000011921" ForceY="0.0500000007451">
		<OffsetCommand Offset="0x4c49cL" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c4a4L" _Unk0="0x7"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4c4a8L" _Unk0="0x2e" _Unk1="0x0" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="POSTBOUND_GUARD" Offset="0x4c4b0L" Size="0x44" Damage="0x7" Effect="BLOCK" Script="GUARD_MH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x14" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0x5" ForceX="0.800000011921" ForceY="0.0500000007451">
		<OffsetCommand Offset="0x4c4e0L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c4e8L" _Unk0="0x7"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4c4ecL" _Unk0="0x2e" _Unk1="0x0" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="STAND_COUNTERHIT" Offset="0x4c4f4L" Size="0x5c" Damage="0x25" Effect="BLOW" Script="BLOW_VH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x26" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0xa" ForceX="1.0" ForceY="1.0">
		<OffsetCommand Offset="0x4c524L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c534L" _Unk0="0xd"/>
		</OffsetCommand>
		<OffsetCommand Offset="0x4c52cL" _Unk0="0x2" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c538L" _Unk0="0x2b"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4c53cL" _Unk0="0xe" _Unk1="0x0" _Unk2="0x1" _Unk3="0x10"/>
		<HitEffectParam Offset="0x4c544L" _Unk0="0x1f" _Unk1="0x2" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="CROUCH_COUNTERHIT" Offset="0x4c550L" Size="0x5c" Damage="0x25" Effect="BLOW" Script="BLOW_VH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x26" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0xa" ForceX="1.0" ForceY="1.0">
		<OffsetCommand Offset="0x4c580L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c590L" _Unk0="0xd"/>
		</OffsetCommand>
		<OffsetCommand Offset="0x4c588L" _Unk0="0x2" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c594L" _Unk0="0x2b"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4c598L" _Unk0="0xe" _Unk1="0x0" _Unk2="0x1" _Unk3="0x10"/>
		<HitEffectParam Offset="0x4c5a0L" _Unk0="0x1f" _Unk1="0x2" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="PREJUMP_COUNTERHIT" Offset="0x4c5acL" Size="0x5c" Damage="0x25" Effect="BLOW" Script="BLOW_VH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x26" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0xa" ForceX="1.0" ForceY="1.0">
		<OffsetCommand Offset="0x4c5dcL" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c5ecL" _Unk0="0xd"/>
		</OffsetCommand>
		<OffsetCommand Offset="0x4c5e4L" _Unk0="0x2" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c5f0L" _Unk0="0x2b"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4c5f4L" _Unk0="0xe" _Unk1="0x0" _Unk2="0x1" _Unk3="0x10"/>
		<HitEffectParam Offset="0x4c5fcL" _Unk0="0x1f" _Unk1="0x2" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="AIR_COUNTERHIT" Offset="0x4c608L" Size="0x5c" Damage="0x25" Effect="BLOW" Script="BLOW_VH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x26" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0xa" ForceX="1.0" ForceY="1.0">
		<OffsetCommand Offset="0x4c638L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c648L" _Unk0="0xd"/>
		</OffsetCommand>
		<OffsetCommand Offset="0x4c640L" _Unk0="0x2" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c64cL" _Unk0="0x2b"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4c650L" _Unk0="0xe" _Unk1="0x0" _Unk2="0x1" _Unk3="0x10"/>
		<HitEffectParam Offset="0x4c658L" _Unk0="0x1f" _Unk1="0x2" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectData Name="POSTBOUND_COUNTERHIT" Offset="0x4c664L" Size="0x5c" Damage="0x25" Effect="BLOW" Script="BLOW_VH" AHitstop="0xe" AShaking="0x0" VHitstop="0xe" VShaking="0xe" HitStun="0x26" Hitstun2="0x14" _Unk11="0x0" AMeter="0x0" VMeter="0xa" ForceX="1.0" ForceY="1.0">
		<OffsetCommand Offset="0x4c694L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c6a4L" _Unk0="0xd"/>
		</OffsetCommand>
		<OffsetCommand Offset="0x4c69cL" _Unk0="0x2" _Unk1="0x5">
			<Param Offset="0x4c6a8L" _Unk0="0x2b"/>
		</OffsetCommand>
		<HitEffectParam Offset="0x4c6acL" _Unk0="0xe" _Unk1="0x0" _Unk2="0x1" _Unk3="0x10"/>
		<HitEffectParam Offset="0x4c6b4L" _Unk0="0x1f" _Unk1="0x2" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0"/>
	</HitEffectData>
	<HitEffectUnk Offset="0x4c6c0L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x0" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0" _Unk4="0x0" _Unk5="0x0" _Unk6="0x0" _Unk7="0x0" _Unk8="0x0" _Unk9="0x0" _Unk10="0x0" _Unk11="0x0" _Unk12="0x0" _Unk13="0x0" _Unk14="0x0" _Unk15="0x0" _Unk16="0x0" _Unk17="0x0" _Unk18="0x0" _Unk19="0x0" _Unk20="0x0" _Unk21="0x0" _Unk22="0x0" _Unk23="0x0" _Unk24="0x0" _Unk25="0x0" _Unk26="0x0" _Unk27="0x0" _Unk28="0x0" _Unk29="0x0" _Unk30="0x0" _Unk31="0x0" _Unk32="0x0" _Unk33="0x0" _Unk34="0x0" _Unk35="0x0" _Unk36="0x0" _Unk37="0x0" _Unk38="0x0" _Unk39="0x0"/>
	<HitEffectUnk Offset="0x4c6f0L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x0" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0" _Unk4="0x0" _Unk5="0x0" _Unk6="0x0" _Unk7="0x0" _Unk8="0x0" _Unk9="0x0" _Unk10="0x0" _Unk11="0x0" _Unk12="0x0" _Unk13="0x0" _Unk14="0x0" _Unk15="0x0" _Unk16="0x0" _Unk17="0x0" _Unk18="0x0" _Unk19="0x0" _Unk20="0x0" _Unk21="0x0" _Unk22="0x0" _Unk23="0x0" _Unk24="0x0" _Unk25="0x0" _Unk26="0x0" _Unk27="0x0" _Unk28="0x0" _Unk29="0x0" _Unk30="0x0" _Unk31="0x0" _Unk32="0x0" _Unk33="0x0" _Unk34="0x0" _Unk35="0x0" _Unk36="0x0" _Unk37="0x0" _Unk38="0x0" _Unk39="0x0"/>
	<HitEffectUnk Offset="0x4c720L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x0" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0" _Unk4="0x0" _Unk5="0x0" _Unk6="0x0" _Unk7="0x0" _Unk8="0x0" _Unk9="0x0" _Unk10="0x0" _Unk11="0x0" _Unk12="0x0" _Unk13="0x0" _Unk14="0x0" _Unk15="0x0" _Unk16="0x0" _Unk17="0x0" _Unk18="0x0" _Unk19="0x0" _Unk20="0x0" _Unk21="0x0" _Unk22="0x0" _Unk23="0x0" _Unk24="0x0" _Unk25="0x0" _Unk26="0x0" _Unk27="0x0" _Unk28="0x0" _Unk29="0x0" _Unk30="0x0" _Unk31="0x0" _Unk32="0x0" _Unk33="0x0" _Unk34="0x0" _Unk35="0x0" _Unk36="0x0" _Unk37="0x0" _Unk38="0x0" _Unk39="0x0"/>
	<HitEffectUnk Offset="0x4c750L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x0" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0" _Unk4="0x0" _Unk5="0x0" _Unk6="0x0" _Unk7="0x0" _Unk8="0x0" _Unk9="0x0" _Unk10="0x0" _Unk11="0x0" _Unk12="0x0" _Unk13="0x0" _Unk14="0x0" _Unk15="0x0" _Unk16="0x0" _Unk17="0x0" _Unk18="0x0" _Unk19="0x0" _Unk20="0x0" _Unk21="0x0" _Unk22="0x0" _Unk23="0x0" _Unk24="0x0" _Unk25="0x0" _Unk26="0x0" _Unk27="0x0" _Unk28="0x0" _Unk29="0x0" _Unk30="0x0" _Unk31="0x0" _Unk32="0x0" _Unk33="0x0" _Unk34="0x0" _Unk35="0x0" _Unk36="0x0" _Unk37="0x0" _Unk38="0x0" _Unk39="0x0"/>
	<HitEffectUnk Offset="0x4c780L" _Unk0="0x0" _Unk1="0x0" _Unk2="0x0" _Unk3="0x0" _Unk4="0x0" _Unk5="0x0" _Unk6="0x0" _Unk7="0x0" _Unk8="0x0" _Unk9="0x0" _Unk10="0x0" _Unk11="0x0" _Unk12="0x0" _Unk13="0x0" _Unk14="0x0" _Unk15="0x0" _Unk16="0x0" _Unk17="0x0" _Unk18="0x0" _Unk19="0x0" _Unk20="0x0" _Unk21="0x0" _Unk22="0x0" _Unk23="0x0" _Unk24="0x0" _Unk25="0x0" _Unk26="0x0" _Unk27="0x0" _Unk28="0x0" _Unk29="0x0" _Unk30="0x0" _Unk31="0x0" _Unk32="0x0" _Unk33="0x0" _Unk34="0x0" _Unk35="0x0" _Unk36="0x0" _Unk37="0x0" _Unk38="0x0" _Unk39="0x0"/>
</HitEffect>